http://i93.photobucket.com/albums/l80/bigrollerdave/flash/sign.swf" quality="high" wmode="transparent"

Monday, March 22, 2010

Guru mataji laxmai devi sakti ka avtar hai moteramai rahne vali jag ki taran har hai, narayan sa putra maila jo janamse yogesvar hai, bharti jaise putri maili jo janamse saraswati ka avtar hai, motera mai rahne vali jag ki taranhar hai

No comments: